Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:23

New American Standard Bible
Luke 23:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they were insistent, with loud voices asking that He be crucified. And their voices {began} to prevail.
NA26 – οἱ δὲ ἐπέκειντο (5711) φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι (5734) αὐτὸν σταυρωθῆναι, (5683) καὶ κατίσχυον (5707) αἱ φωναὶ αὐτῶν.
WH – οι δε επεκειντο (5711) φωναις μεγαλαις αιτουμενοι (5734) αυτον σταυρωθηναι (5683) και κατισχυον (5707) αι φωναι αυτων
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܳܟ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܙܩܦ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܰܥܫܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܩܳܠܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile