Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:55

New American Standard Version
Luke 22:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After they had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter was sitting among them.
NA26 – περιαψάντων (5660) δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων (5660) ἐκάθητο (5711) Πέτρος μέσος αὐτῶν.
WH – περιαψαντων (5660) δε πυρ εν μεσω της αυλης και συγκαθισαντων (5660) εκαθητο (5711) ο πετρος μεσος αυτων
PES – ܐܰܘܚܶܕ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܕ݂ܳܪܶܝܗ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser: