Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:17

New American Standard Version
Luke 22:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when He had taken a cup {and} given thanks, He said, ""Take this and share it among yourselves;
NA26 – καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας (5660) εἶπεν, (5627) Λάβετε (5628) τοῦτο καὶ διαμερίσατε (5657) εἰς ἑαυτούς·
WH – και δεξαμενος (5666) ποτηριον ευχαριστησας (5660) ειπεν (5627) λαβετε (5628) τουτο και διαμερισατε (5657) εις εαυτους
PES – ܘܰܢܣܰܒ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile