Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:9

New American Standard Bible
Luke 21:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When you hear of wars and disturbances, do not be terrified; for these things must take place first, but the end {does} not {follow} immediately."
NA26 – ὅταν δὲ ἀκούσητε (5661) πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· (5686) δεῖ (5904) γὰρ ταῦτα γενέσθαι (5635) πρῶτον, ἀλλ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
WH – οταν δε ακουσητε (5661) πολεμους και ακαταστασιας μη πτοηθητε (5686) δει (5719) γαρ ταυτα γενεσθαι (5635) πρωτον αλλ ουκ ευθεως το τελος
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܶܐ ܘܰܫܓ݂ܽܘܫܝܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܡܶܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܡܛܳܬ݂ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile