Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:36

New American Standard Version
Luke 21:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place, and to stand before the Son of Man."
NA26 – ἀγρυπνεῖτε (5720) δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι (5740) ἵνα κατισχύσητε (5725) ἐκφυγεῖν (5629) ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα (5723) γίνεσθαι, (5738) καὶ σταθῆναι (5683) ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
WH – αγρυπνειτε (5720) δε εν παντι καιρω δεομενοι (5740) ινα κατισχυσητε (5725) εκφυγειν (5629) ταυτα παντα τα μελλοντα (5723) γινεσθαι (5738) και σταθηναι (5683) εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου
PES – ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܘܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile