Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:25

New American Standard Version
Luke 21:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves,
NA26 – Καὶ ἔσονται (5704) σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
WH – και εσονται (5695) σημεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων εν απορια [ | ] [ | ] [ | ] θαλασσης και σαλου
PES – ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܒ݂ܣܰܗܪܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܦ݂ܽܘܫܳܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܘܗܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile