Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:24

New American Standard Bible
Luke 21:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations; and Jerusalem will be trampled under foot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.
NA26 – καὶ πεσοῦνται (5699) στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται (5701) εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται (5704) πατουμένη (5746) ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν (5686) καιροὶ ἐθνῶν.
WH – και πεσουνται (5699) στοματι μαχαιρης και αιχμαλωτισθησονται (5701) εις τα εθνη παντα και ιερουσαλημ εσται (5695) πατουμενη (5746) υπο εθνων αχρι ου πληρωθωσιν (5686) [ [και εσονται] (5695) | ] καιροι εθνων
PES – ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܢܶܫܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܘܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܡܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile