Lectionary Calendar
Tuesday, February 20th, 2024
the First Week of Lent
There are 40 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:42

New American Standard Bible
Luke 20:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For David himself says in the book of Psalms, ' Lord Lord, "" ,
NA26 – αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει (5719) ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Εἶπεν (5627) κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου (5737) ἐκ δεξιῶν μου
WH – αυτος γαρ δαυιδ λεγει (5719) εν βιβλω ψαλμων ειπεν (5627) κυριος τω κυριω μου καθου (5737) εκ δεξιων μου
PES – ܘܗܽܘ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile