Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:24

New American Standard Bible
Luke 20:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Show Me a denarius. Whose likeness and inscription does it have?" They said, ""Caesar's."
NA26 – Δείξατέ μοι δηνάριον· τίνος ἔχει (5719) εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Καίσαρος.
WH – δειξατε (5657) μοι δηναριον τινος εχει (5719) εικονα και επιγραφην οι δε ειπαν (5627) καισαρος
PES – ܚܰܘܰܐܘܽܢܝ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܕ݁ܡܰܢ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܨܰܠܡܳܐ ܘܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile