Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:79

New American Standard Version
Luke 1:79
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , To guide our feet into the way of peace."
NA26 – ἐπιφᾶναι (5658) τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, (5740) τοῦ κατευθῦναι (5658) τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
WH – επιφαναι (5658) τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις (5740) του κατευθυναι (5658) τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης
PES – ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܶܠܳܠܶܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܪܽܘܨ ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile