Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:31

New American Standard Version
Luke 1:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name Him Jesus.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) συλλήμψῃ (5695) ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
WH – και ιδου (5640) συλλημψη (5695) εν γαστρι και τεξη (5695) υιον και καλεσεις (5692) το ονομα αυτου ιησουν
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile