Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:3

New American Standard Bible
Luke 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – it seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write {it} out for you in consecutive order, most excellent Theophilus;
NA26 – ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι (5761) ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, (5658) κράτιστε Θεόφιλε,
WH – εδοξεν (5656) καμοι παρηκολουθηκοτι (5761) ανωθεν πασιν ακριβως καθεξης σοι γραψαι (5658) κρατιστε θεοφιλε
PES – ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܝܰܨܺܝܦ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܶܟ݁ܣܶܗ ܐܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܟ݂ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܬ݁ܶܐܳܘܦ݂ܺܝܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile