Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:7

New American Standard Version
Luke 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they saw it, they all {began} to grumble, saying, ""He has gone to be the guest of a man who is a sinner."
NA26 – καὶ ἰδόντες (5631) πάντες διεγόγγυζον (5707) λέγοντες (5723) ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν (5627) καταλῦσαι. (5658)
WH – και ιδοντες (5631) παντες διεγογγυζον (5707) λεγοντες (5723) οτι παρα αμαρτωλω ανδρι εισηλθεν (5627) καταλυσαι (5658)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܠ ܫܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile