Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:46

New American Standard Version
Luke 19:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, ""It is written, ' ,' but you have made it a ' ."
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) Καὶ ἔσται (5704) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε (5656) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – λεγων (5723) αυτοις γεγραπται (5769) και εσται (5695) ο οικος μου οικος προσευχης υμεις δε αυτον εποιησατε (5656) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile