Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:21

New American Standard Version
Luke 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I was afraid of you, because you are an exacting man; you take up what you did not lay down and reap what you did not sow.'
NA26 – ἐφοβούμην (5711) γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, (5748) αἴρεις (5719) οὐκ ἔθηκας (5656) καὶ θερίζεις (5719) οὐκ ἔσπειρας. (5656)
WH – εφοβουμην (5711) γαρ σε οτι ανθρωπος αυστηρος ει (5719) αιρεις (5719) ο ουκ εθηκας (5656) και θεριζεις (5719) ο ουκ εσπειρας (5656)
PES – ܕ݁ܶܚܠܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile