Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:5

New American Standard Version
Luke 18:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet because this widow bothers me, I will give her legal protection, otherwise by continually coming she will wear me out.' """"
NA26 – διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη (5740) ὑπωπιάζῃ με.
WH – δια γε το παρεχειν (5721) μοι κοπον την χηραν ταυτην εκδικησω (5692) αυτην ινα μη εις τελος ερχομενη (5740) υπωπιαζη (5725) με
PES – ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܶܐܝܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܥܺܝܗ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܡܰܗܪܳܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile