Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:30

New American Standard Version
Luke 18:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who will not receive many times as much at this time and in the age to come, eternal life."
NA26 – ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ (5740) ζωὴν αἰώνιον.
WH – ος ουχι μη [ λαβη (5632) | <απολαβη> (5632) ] πολλαπλασιονα εν τω καιρω τουτω και εν τω αιωνι τω ερχομενω (5740) ζωην αιωνιον
PES – ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܒ݁ܰܐܥܦ݂ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile