Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:11

New American Standard Version
Luke 18:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Pharisee stood and was praying this to himself: 'God, I thank You that I am not like other people: swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector.
NA26 – Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, (5711) θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ (5748) ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης·
WH – ο φαρισαιος σταθεις (5685) [ ταυτα προς εαυτον | προς εαυτον ταυτα ] προσηυχετο (5711) ο θεος ευχαριστω (5719) σοι οτι ουκ ειμι (5719) ωσπερ οι λοιποι των ανθρωπων αρπαγες αδικοι μοιχοι η και ως ουτος ο τελωνης
PES – ܘܗܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile