Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:6

New American Standard Version
Luke 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he said, 'A hundred measures of oil.' And he said to him, 'Take your bill, and sit down quickly and write fifty.'
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. δὲ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας (5660) ταχέως γράψον πεντήκοντα.
WH – ο δε ειπεν (5627) εκατον βατους ελαιου ο δε ειπεν (5627) αυτω δεξαι (5663) σου τα γραμματα και καθισας (5660) ταχεως γραψον (5657) πεντηκοντα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܡܰܬ݂ܪܝܳܢ ܡܶܫܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܣܰܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬ݂ܪܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile