Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:21

New American Standard Version
Luke 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and longing to be fed with the {crumbs} which were falling from the rich man's table; besides, even the dogs were coming and licking his sores.
NA26 – καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι (5683) ἀπὸ τῶν πιπτόντων (5723) ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι (5740) ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
WH – και επιθυμων (5723) χορτασθηναι (5683) απο των πιπτοντων (5723) απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχομενοι (5740) επελειχον (5707) τα ελκη αυτου
PES – ܘܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܡܠܶܐ ܟ݁ܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܠܰܚܟ݂ܺܝܢ ܫܽܘܚܢܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile