Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:9

New American Standard Version
Luke 15:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, 'Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost!'
NA26 – καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα, (5723) Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον (5627) τὴν δραχμὴν ἣν (5713) ἀπώλεσα.
WH – και ευρουσα (5631) συγκαλει (5719) τας φιλας και γειτονας λεγουσα (5723) συγχαρητε (5645) μοι οτι ευρον (5627) την δραχμην ην απωλεσα (5656)
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݂ܶܗ ܩܳܪܝܳܐ ܠܪܳܚܡܳܬ݂ܳܗ ܘܠܰܫܒ݂ܳܒ݂ܳܬ݂ܳܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܝܶܝܢ ܥܰܡܝ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܙܽܘܙܝ ܕ݁ܰܐܒ݁ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile