Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:7,10

New American Standard Bible
Luke 15:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I tell you that in the same way, there will be {more} joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.
NA26 – λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται (5704) ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν (5719) μετανοίας.
WH – λεγω (5719) υμιν οτι ουτως χαρα εν τω ουρανω εσται (5695) επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι (5723) η επι ενενηκοντα εννεα δικαιοις οιτινες ου χρειαν εχουσιν (5719) μετανοιας
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐܶܒ݂ ܐܰܘ ܥܰܠ ܬ݁ܶܫܥܺܝܢ ܘܬ݂ܶܫܥܳܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 15:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents."
NA26 – οὕτως, λέγω (5719) ὑμῖν, γίνεται (5736) χαρὰ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
WH – ουτως λεγω (5719) υμιν γινεται (5736) χαρα ενωπιον των αγγελων του θεου επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι (5723)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile