Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:6

New American Standard Version
Luke 15:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost!'
NA26 – καὶ ἐλθὼν (5631) εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων (5723) αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον (5627) τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
WH – και ελθων (5631) εις τον οικον συγκαλει (5719) τους φιλους και τους γειτονας λεγων (5723) αυτοις συγχαρητε (5645) μοι οτι ευρον (5627) το προβατον μου το απολωλος (5756)
PES – ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܘܩܳܪܶܐ ܠܪܳܚܡܰܘܗ݈ܝ ܘܠܰܫܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܰܘ ܥܰܡܝ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܥܶܪܒ݁ܝ ܕ݁ܰܐܒ݁ܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile