Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:7

New American Standard Version
Luke 14:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He {began} speaking a parable to the invited guests when He noticed how they had been picking out the places of honor {at the table,} saying to them,
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους (5772) παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων (5723) πρὸς αὐτούς,
WH – ελεγεν (5707) δε προς τους κεκλημενους (5772) παραβολην επεχων (5723) πως τας πρωτοκλισιας εξελεγοντο (5710) λεγων (5723) προς αυτους
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܰܠ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܒ݁ܶܝܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile