Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:31

New American Standard Bible
Luke 14:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand {men} to encounter the one coming against him with twenty thousand?
NA26 – τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας (5660) πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν (5748) ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ (5740) ἐπ αὐτόν;
WH – η τις βασιλευς πορευομενος (5740) ετερω βασιλει συμβαλειν (5629) εις πολεμον ουχι καθισας (5660) πρωτον βουλευσεται (5695) ει δυνατος εστιν (5719) εν δεκα χιλιασιν υπαντησαι (5658) τω μετα εικοσι χιλιαδων ερχομενω (5740) επ αυτον
PES – ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܳܫܽܘ ܥܰܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܘܠܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܠܡܶܐܪܰܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile