Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:32

New American Standard Bible
Luke 13:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Go and tell that fox, 'Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third {day} I reach My goal.'
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες (5679) εἴπατε (5628) τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, Ἰδοὺ (5628) ἐκβάλλω (5719) δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις πορευθεντες (5679) ειπατε (5628) τη αλωπεκι ταυτη ιδου (5640) εκβαλλω (5719) δαιμονια και ιασεις αποτελω (5719) σημερον και αυριον και τη τριτη τελειουμαι (5743)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܬ݂ܰܥܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܘܳܐܣܘܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܡܚܳܪ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile