Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:3

New American Standard Version
Luke 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.
NA26 – οὐχί, λέγω (5719) ὑμῖν, ἀλλ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
WH – ουχι λεγω (5719) υμιν αλλ εαν μη μετανοητε (5725) παντες ομοιως απολεισθε (5698)
PES – ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile