Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:13

New American Standard Version
Luke 13:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He laid His hands on her; and immediately she was made erect again and {began} glorifying God.
NA26 – καὶ ἐπέθηκεν (5656) αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.
WH – και επεθηκεν (5656) αυτη τας χειρας και παραχρημα ανωρθωθη (5681) και εδοξαζεν (5707) τον θεον
PES – ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܶܝܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܫܛܰܬ݂ ܘܫܰܒ݁ܚܰܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile