Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:12

New American Standard Version
Luke 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus saw her, He called her over and said to her, ""Woman, you are freed from your sickness."
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς προσεφώνησεν (5656) καὶ εἶπεν (5627) αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,
WH – ιδων (5631) δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν (5656) και ειπεν (5627) αυτη γυναι απολελυσαι (5769) της ασθενειας σου
PES – ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܩܪܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݁ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile