Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:8

New American Standard Version
Luke 12:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And I say to you, everyone who confesses Me before men, the Son of Man will confess him also before the angels of God;
NA26 – Λέγω (5719) δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει (5692) ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·
WH – λεγω (5719) δε υμιν πας ος αν [ ομολογησει (5692) | ομολογηση (5661) ] εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων και ο υιος του ανθρωπου ομολογησει (5692) εν αυτω εμπροσθεν των αγγελων του θεου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile