Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:47

New American Standard Version
Luke 12:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And that slave who knew his master's will and did not get ready or act in accord with his will, will receive many lashes,
NA26 – ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς (5631) τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας (5660) πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς·
WH – εκεινος δε ο δουλος ο γνους (5631) το θελημα του κυριου αυτου και μη ετοιμασας (5660) η ποιησας (5660) προς το θελημα αυτου δαρησεται (5691) πολλας
PES – ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܢܶܒ݂ܠܰܥ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile