Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:4

New American Standard Bible
Luke 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body and after that have no more that they can do.
NA26 – Λέγω (5719) δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε (5680) ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων (5723) τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων (5723) περισσότερόν τι ποιῆσαι. (5658)
WH – λεγω (5719) δε υμιν τοις φιλοις μου μη φοβηθητε (5676) απο των αποκτεινοντων (5723) το σωμα και μετα ταυτα μη εχοντων (5723) περισσοτερον τι ποιησαι (5658)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܪܳܚܡܰܝ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܛܠܺܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile