Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:36

New American Standard Version
Luke 12:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Be like men who are waiting for their master when he returns from the wedding feast, so that they may immediately open {the door} to him when he comes and knocks.
NA26 – καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις (5740) τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος (5631) καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
WH – και υμεις ομοιοι ανθρωποις προσδεχομενοις (5740) τον κυριον εαυτων ποτε αναλυση (5661) εκ των γαμων ινα ελθοντος (5631) και κρουσαντος (5660) ευθεως ανοιξωσιν (5661) αυτω
PES – ܘܰܗܘܰܘ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܢܶܦ݂ܢܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܢܩܰܫ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܬ݁ܚܽܘܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile