Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:25

New American Standard Version
Luke 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And which of you by worrying can add a {single} hour to his life's span?
NA26 – τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται (5736) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι (5629) πῆχυν;
WH – τις δε εξ υμων μεριμνων (5723) δυναται (5736) επι την ηλικιαν αυτου προσθειναι (5629) πηχυν
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile