Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:21

New American Standard Version
Luke 12:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So is the man who stores up treasure for himself, and is not rich toward God."
NA26 – οὕτως θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.
WH – [ [ουτως | ουτως ] ο θησαυριζων (5723) [ | ] και μη εις θεον [ πλουτων] (5723) | πλουτων (5723) ]
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ݈ܘ ܡܰܢ ܕ݁ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile