Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:49

New American Standard Version
Luke 11:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason also the wisdom of God said, 'I will send to them prophets and apostles, and {some} of them they will kill and {some} they will persecute,
NA26 – διὰ τοῦτο καὶ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, (5627) Ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν (5692) καὶ διώξουσιν,
WH – δια τουτο και η σοφια του θεου ειπεν (5627) αποστελω (5692) εις αυτους προφητας και αποστολους και εξ αυτων αποκτενουσιν (5692) και διωξουσιν (5692)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile