Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:35

New American Standard Version
Luke 11:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then watch out that the light in you is not darkness.
NA26 – σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. (5748)
WH – σκοπει (5720) ουν μη το φως το εν σοι σκοτος εστιν (5719)
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile