Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:22

New American Standard Version
Luke 11:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when someone stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away from him all his armor on which he had relied and distributes his plunder.
NA26 – ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει (5719) ἐφ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.
WH – επαν δε ισχυροτερος αυτου επελθων (5631) νικηση (5661) αυτον την πανοπλιαν αυτου αιρει (5719) εφ η επεποιθει (5714) και τα σκυλα αυτου διαδιδωσιν (5719)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܢܶܙܟ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܝܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܶܙܬ݂ܶܗ ܡܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile