Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:7

New American Standard Bible
Luke 10:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Stay in that house, eating and drinking what they give you; for the laborer is worthy of his wages. Do not keep moving from house to house.
NA26 – ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, (5720) ἐσθίοντες (5723) καὶ πίνοντες (5723) τὰ παρ αὐτῶν, ἄξιος γὰρ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
WH – εν αυτη δε τη οικια μενετε (5720) [ | ] και πινοντες (5723) τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου μη μεταβαινετε (5720) εξ οικιας εις οικιαν
PES – ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܘܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile