Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:40

New American Standard Version
Luke 10:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Martha was distracted with all her preparations; and she came up {to Him} and said, ""Lord, do You not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me."
NA26 – δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα (5631) δὲ εἶπεν, (5627) Κύριε, οὐ μέλει (5904) σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ (5628) οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
WH – η δε μαρθα περιεσπατο (5712) περι πολλην διακονιαν επιστασα (5631) δε ειπεν (5627) κυριε ου μελει (5719) σοι οτι η αδελφη μου μονην με [ κατελειπεν (5707) διακονειν (5721) ειπον (5628) | κατελιπεν (5627) διακονειν (5721) ειπε (5628) ] ουν αυτη ινα μοι συναντιλαβηται (5638)
PES – ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܢܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܚܳܬ݂ܝ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܰܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܡܥܰܕ݁ܪܳܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile