Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:39

New American Standard Version
Luke 10:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to His word.
NA26 – καὶ τῇδε ἦν (5713) ἀδελφὴ καλουμένη (5746) Μαριάμ, καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν (5707) τὸν λόγον αὐτοῦ.
WH – και τηδε ην (5707) αδελφη καλουμενη (5746) μαριαμ [η] και παρακαθεσθεισα (5679) προς τους ποδας του κυριου ηκουεν (5707) τον λογον αυτου
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile