Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:22

New American Standard Version
Luke 10:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""All things have been handed over to Me by My Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal {Him.}"
NA26 – Πάντα μοι παρεδόθη (5681) ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει (5719) τίς ἐστιν (5748) υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν (5748) πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται (5741) υἱὸς ἀποκαλύψαι. (5658)
WH – παντα μοι παρεδοθη (5681) υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει (5719) τις εστιν (5719) ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν (5719) ο πατηρ ει μη ο υιος και ω [ αν | εαν ] βουληται (5741) ο υιος αποκαλυψαι (5658)
PES – ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܰܢܽܘ ܒ݁ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile