Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 10:19

New American Standard Bible
Luke 10:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing will injure you.
NA26 – ἰδοὺ (5628) δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
WH – ιδου (5640) δεδωκα (5758) υμιν την εξουσιαν του πατειν (5721) επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν την δυναμιν του εχθρου και ουδεν υμας ου μη [ αδικησει (5692) | αδικηση (5661) ]
PES – ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܝܫܺܝܢ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile