Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:15

New American Standard Version
Jude 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to execute judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him."
NA26 – ποιῆσαι (5658) κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πᾶσαν ψυχὴν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν (5656) καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν (5656) κατ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.
WH – ποιησαι (5658) κρισιν κατα παντων και ελεγξαι (5658) [ παντας τους ασεβεις | πασαν ψυχην ] περι παντων των εργων ασεβειας αυτων ων ησεβησαν (5656) και περι παντων των σκληρων ων ελαλησαν (5656) κατ αυτου αμαρτωλοι ασεβεις
PES – ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܘܰܠܡܰܟ݁ܳܣܽܘ ܠܟ݂ܽܠ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܫܥܘ ܘܡܶܛܽܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܩܰܫܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܚܰܛܳܝܶܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile