Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:14

New American Standard Version
Jude 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {It was} also about these men {that} Enoch, {in} the seventh {generation} from Adam, prophesied, saying, ""Behold, the Lord came with many thousands of His holy ones,
NA26 – Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων, (5723) Ἰδοὺ (5628) ἦλθεν (5627) κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,
WH – [ επροφητευσεν (5656) | προεφητευσεν (5656) ] δε και τουτοις εβδομος απο αδαμ ενωχ λεγων (5723) ιδου (5640) ηλθεν (5627) κυριος εν αγιαις μυριασιν αυτου
PES – ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܚܢܽܘܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile