Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:9

New American Standard Version
John 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they heard it, they {began} to go out one by one, beginning with the older ones, and He was left alone, and the woman, where she was, in the center {of the court.}
NA26 – οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) ἐξήρχοντο εἷς καθ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη (5681) μόνος, καὶ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. (5752)
WH – οι δε ακουσαντες (5660) εξηρχοντο (5711) εις καθ εις αρξαμενοι (5671) απο των πρεσβυτερων και κατελειφθη (5681) μονος και η γυνη εν μεσω ουσα (5723)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܩܰܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile