Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:55

New American Standard Version
John 8:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and you have not come to know Him, but I know Him; and if I say that I do not know Him, I will be a liar like you, but I do know Him and keep His word.
NA26 – καὶ οὐκ ἐγνώκατε (5758) αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα (5758) αὐτόν. κἂν εἴπω (5632) ὅτι οὐκ οἶδα (5758) (5758) αὐτόν, ἔσομαι (5704) ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. (5719)
WH – και ουκ εγνωκατε (5758) αυτον εγω δε οιδα (5758) αυτον καν ειπω (5632) οτι ουκ οιδα (5758) αυτον εσομαι (5695) ομοιος υμιν ψευστης αλλα οιδα (5758) αυτον και τον λογον αυτου τηρω (5719)
PES – ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܢܳܛܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile