Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:4

New American Standard Version
John 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they *said to Him, ""Teacher, this woman has been caught in adultery, in the very act.
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη γυνὴ κατείληπται (5769) ἐπ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· (5746)
WH – λεγουσιν (5719) αυτω διδασκαλε αυτη η γυνη κατειληπται (5769) επ αυτοφωρω μοιχευομενη (5746)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܰܬ݂ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile