Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:10

New American Standard Version
John 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Straightening up, Jesus said to her, ""Woman, where are they? Did no one condemn you?"
NA26 – ἀνακύψας (5660) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; (5748) οὐδείς σε κατέκρινεν; (5656)
WH – ανακυψας (5660) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτη γυναι που εισιν (5719) ουδεις σε κατεκρινεν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܚܰܝܒ݂ܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile