Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:35

New American Standard Version
John 6:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""I am the bread of life; he who comes to Me will not hunger, and he who believes in Me will never thirst.
NA26 – εἶπεν (5627) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι (5748) ἄρτος τῆς ζωῆς· ἐρχόμενος (5740) πρός ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, (5661) καὶ πιστεύων (5723) εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει (5692) πώποτε.
WH – ειπεν (5627) αυτοις ο ιησους εγω ειμι (5719) ο αρτος της ζωης ο ερχομενος (5740) προς εμε ου μη πειναση (5661) και ο πιστευων (5723) εις εμε ου μη διψησει (5692) πωποτε
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܦ݁ܰܢ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܠܳܐ ܢܶܨܗܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile